ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (Data Modification Rollback Testing)

การทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (Data Modification Rollback Testing) เน้นทดสอบว่าระบบมีการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลเมื่อไม่ได้รับการยืนยันหรือเกิดข้อผิดพลาด โดยปกติจะทดสอบดังนี้:

 1. ทดสอบการยกเลิกข้อมูลเมื่อไม่ได้รับการยืนยัน (Non-Confirmation Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลแล้วไม่ได้รับการยืนยันการแก้ไข.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้รับการยืนยัน.
 2. ทดสอบการยกเลิกข้อมูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Error Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลแล้วเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการ.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด.
 3. ทดสอบการยกเลิกข้อมูลเมื่อไม่ได้รับสิทธิ์ (Unauthorized Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลที่ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิ์.
 4. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในกรณีเงื่อนไขพิเศษ (Special Condition Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลในกรณีที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่มีเงื่อนไขพิเศษ.
 5. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในกระบวนการที่ซับซ้อน (Complex Process Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลในกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในกระบวนการที่ซับซ้อน.
 6. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปัน (Shared Data Rollback Testing):
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลเว็บแทงบอลที่มีการแบ่งปันโดยหลายผู้ใช้.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปัน.

การทดสอบ Rollback ช่วยให้ระบบเว็บแทงบอลมีความคงทนต่อข้อผิดพลาดและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี. การทดสอบที่รอบคอบและเป็นรายละเอียดช่วยให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของกระบวนการ Rollback ในระบบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *